INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

F-1 – Studenci i uczniowie

Wiza Studencka F-1

Osoby planujące podjąć naukę na amerykańskim uniwersytecie, w innym ośrodku akademickim, szkole podstawowej, średniej lub językowej powinny starać się o wizę F-1. Zgodnie z paragrafem 214(l) Aktu o Imigracji i Naturalizacji wiza F-1 nie może być wydana osobie zamierzającej pobierać naukę w publicznej szkole podstawowej (klasy 0-8, przybliżony wiek 5-14 lat) oraz budżetowych ośrodkach edukacyjnych takich jak państwowe centra nauki języków. Uczniowie klas 9-12 (przybliżony wiek 14-18 lat) posiadający wizę F-1 mogą kształcić się w szkołach publicznych w okresie nie dłuższym niż rok. Zanim jednak otrzymają wizę powinni przedstawić dowody na uiszczenie pełnej, niesubsydiowanej kwoty czesnego. Wymóg ten nie dotyczy uczniów planujących naukę w prywatnych szkołach podstawowych i średnich.

Wiza M-1

Osoby planujące wyjazd do USA w celu podniesienia kwalifikacji na kursach specjalistycznych o charakterze innym niż naukowo-akademicki np. w szkołach zawodowych powinny ubiegać się o wizę M-1.

Wjazd i długość pobytu na terenie USA

Osoby, które po raz pierwszy otrzymały wizy F-1 lub M-1 mogą wjechać na teren USA nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rejestracji zamieszczoną na formularzach I-20A-B lub I-20M-N. Ograniczenie to nie dotyczy osób przekraczających granicę po raz kolejny, aby kontynuować naukę wcześniej już rozpoczętą. Mogą one podróżować do USA w dowolnym czasie. Posiadacz wizy F-1 może pozostawać na terenie USA jeszcze w ciągu 60 dni po zakończeniu nauki lub kursu. Uwaga: w przypadku osoby posiadającej wizę F-1 nauka w państwowej szkole średniej nie może w sumie trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Posiadacz wizy M-1 może pozostawać na terenie USA w czasie trwania kursu oraz dodatkowo 30 dni po zakończeniu nauki, w sumie nie dłużej jednak niż rok. Długość kursu oznaczona jest na formularzu I-20M-N.

Osoby planujące pozostać dłużej na terenie USA powinny złożyć w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania podanie o uregulowanie statusu lub przedłużenie zezwolenia na pobyt.

Program Wymiany Studenckiej

Osoby planujące naukę w ośrodkach akademickich na terenie USA z reguły powinny ubiegać się o wizę studencką F-1. Jednakże studenci uczelni zagranicznych przybywający do USA na jeden semestr lub rok w ramach programu swoich studiów mogą ubiegać się o wizę J-1. Wcześniej należy się upewnić, że wybrana uczelnia jest uczestnikiem programu wymiany studentów. Jeśli nie, właściwym typem wizy będzie wiza F-1.

Uczestnicy rocznej lub semestralnej wymiany dla uczniów szkół średnich mogą ubiegać sie o wizę F-1 lub wizę J-1.

Profesor / Wykładowca / Lektor

Pracownicy naukowi udający się do USA służbowo np. na wykłady mogą podróżować z wizą B-1. Również ci wykładowcy, którzy otrzymują honorarium oraz zwrot ewentualnych nieprzewidzianych kosztów mogą korzystać ze statusu B-1 pod warunkiem, że:

  • działalność naukowa podjęta w danej placówce trwa nie dłużej niż dziewięć dni;
  • odbywa się w placówce naukowej typu non profit, szkole wyższej, państwowym ośrodku naukowym lub innych ośrodkach stowarzyszonych lub przynależnych typu non porfit;
  • działalność przebiega z korzyścią dla instytucji, w której się odbywa oraz
  • w ciagu ostatnich sześciu miesięcy osoba podejmująca tę działalność nie przyjmowała podobnych honorariów od więcej niż pięciu takich instytucji. Jeśli planowana działalność nie pokrywa się z powyższym opisem osoba zainteresowana powinna ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub wizę z pozwoleniem na podjęcie pracy tymczasowej (H-1).

Praktyka medyczna

Studenci zagranicznych uczelni medycznych udający się do USA w celu podjęcia bezpłatnej praktyki w szpitalu akademickim mogą ubiegać się o wizę B-1. Uwaga: Praktyka dostępna jest wyłącznie dla studentów medycyny, którzy w ramach trzeciego lub czwartego roku studiów powinni zaliczyć zajęcia praktyczne. Ten rodzaj praktyki zapewnia uczestnikom uzyskanie doświadczenia i praktycznej wiedzy z różnych dziedzin medycyny pod nadzorem lekarza opiekuna w amerykańskim szpitalu. Dla wielu zagranicznych studentów stanowi ważny element edukacji. W przypadku osób pragnących odbyć podyplomową specjalizację medyczną w USA wymagana jest najczęściej wiza J-1.

Osoby udające się do USA w celu podjęcia praktyki medycznej powinny załączyć do wniosku wizowego list z amerykanskiej uczelni medycznej określający charakter praktyki oraz czas jej trwania.

Osoby udające się do USA w celu podjęcia stażu w studium fizjoterapii, stomatologii, pielęgniarstawa lub weterynarii powinny ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub w ramach programu szkoleń (H-3).

Naukowcy-badacze

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programach niezależnych badań naukowych mogą ubiegać się o wizę B-1 pod warunkiem, że nie otrzymają za nie wynagrodzenia z amerykańskich żródeł finansowania, a efekty badań nie będą wykorzystane przez amerykańskie instytucje. W przeciwnym razie należy ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub wizę z pozwoleniem na pracę tymczasową (H-1).

Konferencje, Zjazdy, Seminaria

Uczestnicy różnego rodzaju konferencji naukowych, zjazdów profesjonalistów, seminariów biznesowych mogą podróżować na podstawie wizy B-1, o ile spełniają standardowe wymagania wobec osób ubiegających sie o wizę nieimigracyjną. Posiadacze wizy B-1 mogą przedstawiać na konferencji swoje publikacje, ale nieodpłatnie. Osoby otrzymujące honorarium mogą korzystać z wizy B-1, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

  • działalność naukowa podjęta w danej placówce trwa nie dłużej niż dziewięć dni;
  • odbywa się w placówce naukowej typu non profit, szkole wyższej, państwowym ośrodku naukowym lub innych ośrodkach stowarzyszonych lub przynależnych typu non porfit;
  • działalność przebiega z korzyścią dla instytucji, w której się odbywa; oraz
  • w ciagu ostatnich sześciu miesięcy osoba podejmująca tę działalność nie przyjmowała podobnych honorariów od więcej niż pięciu takich instytucji. Jeśli planowana działalność nie pokrywa się z powyższym opisem osoba zainteresowana powinna ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub wizę z pozwoleniem na podjęcie pracy tymczasowej (H-1).

Uwaga: Wnioski wizowe osób planujących udział w różnego rodzaju konferencjach technologicznych mogą podlegać dodatkowej weryfikacji, dlatego radzimy, aby jak najwcześniej rozpocząć procedurę ubiegania się o wizę.

Małżonkowie i dzieci

Jeśli posiadacz wizy F-1 lub M-1 pragnie wyjechać do USA wraz z rodziną, jego małżonkowie oraz dzieci (w stanie wolnym poniżej 21 roku życia) mogą ubiegać się o wizy dla osób towarzyszących typu F-2 i M-2. W przypadku, gdy rodzina nie zamierza towarzyszyć posiadaczowi wizy F-1 lub M-1 przez cały czas jego pobytu w USA, a pragnie go jedynie odwiedzić, należy podjąć starania o uzyskanie wizy turystycznej (B-2). Wizy F-2 oraz M-2 nie upoważniają do podjęcia pracy w USA.

Co robić przed rozpoczęciem starań o wizę F i M?

Osoby ubiegające się o wize typu F powinny uzyskać z uczelni lub szkoły w USA formularz I-20A-B (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant F-1 Student Status – For Academic or Language Students), a osoby ubiegające się o wizę M-1 formularz I-20M-N (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant M-1 Student Status Form). Formularze mogą być wydawane przez szkoły oraz inne ośrodki edukacyjne posiadające zezwolenie na przyjęcie zagranicznych studentów. Posiadanie formularzy I-20A-B i I-20M-N nie upoważnia do przekroczenia granicy USA, niezbędna jest również wiza.

Opłata za rejestrację w systemie SEVIS

Po wydaniu formularza I-20 amerykańska szkoła zobowiązana jest do elektronicznej rejestracji studenta w systemie SEVIS. Wiza nie może być wydana, jeśli informacje zawarte na formularzu I-20 nie zostały wprowadzone do bazy danych SEVIS.

Osoby posiadające formularz I-20 wystawiony po 1 września 2004 r. włącznie wnoszą dodatkową opłatę za rejestrację w systemie SEVIS. Opłatę należy uiścić przed spotkaniem z konsulem. Fundusze uzyskane w ten sposób przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania systemem SEVIS. Opłata jest bezzwrotna, jednorazowa i należy ją wnieść za każdym razem, gdy student bierze udział w kolejnym, innym programie. Dla studentów z wizą F lub M oznacza to na ogół, że opłata jest ważna dopóty, dopóki zachowują status studenta w USA, bez względu na ewentualne zmiany szkół.

Opłatę można wnieść korzystając z formularza I-901 na stronie internetowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) http://www.fmjfee.com/. Formularz i potwierdzenie opłaty można również przesłać pocztą na adres DHS wskazany na stronie internetowej Opłata SEVIS – Najczęściej Zadawane Pytania.

Osoby ubiegajace sie o wizy F-2, M-2, J-2 nie wnoszą oddzielnej opłaty SEVIS, mimo że posiadają odrębny numer SEVIS.

Z dniem 27 października 2008 r. opłata SEVIS wynosi 200 USD.

Więcej informacji na temat opłat i systemu SEVIS znajduje się na stronie DHS SEVP

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41