INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa firmie Kancelaria Prawnicza American Business Center Iwona Zagórska – Jakubik.

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kancelaria Prawnicza American Business Center Iwona Zagórska – Jakubik z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, (NIP: 8733013994, REGON: 142841695), zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Danych Osobowych, Kancelaria Prawnicza American Business Center Iwona Zagórska – Jakubik,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa i/lub pod adresem e-mail: biuro@acenter.pl.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub
(b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi i/lub zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja usług.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zleconej usługi, usług lub umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do placówek konsularnych USA w Polsce, do amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego lub do Departamentu Stanu USA, lecz tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

7. Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju zleconej przez Klienta Usługi i ograniczony wyłącznie do wymaganego minimum, aby poprawnie zrealizować daną Usługę. Zmienny zakres wymaganych danych wynika z faktu, iż wnioski wizowe są aktywne i zawierają odmienne pytania przy poszczególnych kategoriach wizowych. Formularze wizowe mogą obejmować dane:

a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail i numer telefonu
c) Adres zamieszkania i/lub adres zameldowania i/lub adres korespondencyjny
d) Płeć, obywatelstwo, narodowość
e) Numer PESEL
f) Numer i seria dowodu osobistego
g) Numer paszportu
h) Data i miejsce urodzenia
i) Wizerunek
j) Linie papilarne
k) Wzory podpisów
l) Miejsc i stanowisk pracy
m) Informacje dotyczące członków rodziny
n) Dane osobowe zawierające informacje:
    I. o cechach nabytych (wykształcenie, znajomość języków, posiadane uprawnienia, stan cywilny)
    II. o sytuacji majątkowej, operacjach finansowych
    III. o cechach osobowościowych, w tym o religii
    IV. o najróżniejszych przejawach działalności (np. plany podróży, odwiedzone kraje, posiadane wizy)
o) Nazwa firmy i jej dane rejestrowe (np. numer NIP, REGON, KRS)
p) Numer wniosku
q) Oznaczenia dokumentów urzędowych i firmowych (np. numer dyplomu, sygnatura sprawy)
oraz wszelkie inne dane wymagane przez konsulaty w celu wydania wiz, legalizacji dokumentów i/lub wykonania usługi tłumaczeń, o których klient zostanie każdorazowo poinformowany.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,   
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji usługi i/lub zawarcie umowy) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

 

 

 

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41